Dr. habil. Faragó László

(1953-)

területi tervezési szakközgazdász
regionális tervező-kutató
egyetemi tanár

Szakmai életútja

Pécsett született 1953-ban. 1978-ban a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) Közgazdaság-tudományi Karán lett okleveles közgazda, majd 1983-ban a budapesti Közgazdasági Továbbképző Intézetben területi tervezési szakközgazdász végzettséget szerzett. 1983-ban szintén a JPTE KTK-n egyetemi doktor, majd 2003-ban ugyanott politikatudományból PhD fokozatot szerzett. 2009-ben a győri Széchenyi István Egyetemen habilitált, 2018-ban pedig az MTA doktora lett.

1978-1983 között a PÉCSITERV-nél várostervező közgazdász, 1983-1990 között pedig az MTA Regionális Kutatási Központja (RKK) Dunántúli Tudományos Intézetének (DTI) tudományos munkatársa. Közben 1989-ben tanulmányúton járt az USA-ban. 1991-1992-ben a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban lesz területfejlesztési főosztályvezető. 1992-ben visszatér Pécsre az MTA RKK DTI-be tudományos főmunkatársnak. 2005-től 2011-ig főigazgató-helyettes az MTA RKK-ban, majd 2012-től megbízott igazgató az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának (KRTK) Regionális Kutatások Intézetében (RKI). 2013-2018 között ugyanitt tudományos főmunkatárs, majd 2018-2019-ben ennek Dunántúli Tudományos Osztályán tudományos tanácsadó, 2019-től pedig kutatóprofesszor emeritus.

1988 óta folyamatosan tanított is, regionális tervezést, tervezés- és térelméletet. Először a Pécsi Tudományegyetemen meghívott előadóként, majd részállású egyetemi docensként. 2008-tól pedig a győri Széchenyi István Egyetemen részállású adjunktusként, majd egyetemi docensként. 2015-től törzstag a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában, 2016-tól pedig ugyanitt egyetemi tanár.

Több szakmai és tudományos szervezet tagja, így a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak (2002), az MTA Regionális Tudományos Bizottságának (2006, 2018-tól alelnök), illetve a Pécsi Akadémiai Bizottságnak (2008-2014).

Munkássága

Kutatási területei a térelmélet, a tervezés elmélete és gyakorlata, a területi tervezés, illetve a területfejlesztés, a regionális gazdaságtan, valamint az EU strukturális és kohéziós politikája. Számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt témavezetőként. Jelentősebb munkái:

 • Regionális Operatív Program 2004-2006 ex-ante értékelése (EU Bizottsága, 2003-2004)
 • Magyarország hosszú távú fejlesztési stratégiájának tudományos megalapozása (MTA–Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2005)
 • A policentrikus városfejlesztés megalapozása Magyarországon (ÖTM, 2007)
 • A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 2007-2013 koncepcionális megalapozása (MTA–NFH, 2005)
 • Study on the Potential and Needs of the New Member States (DG Regio, 2005)
 • Országos településhálózat-fejlesztési koncepció megalapozása (NFGM, 2008)
 • A tervezés újraszabályozásának a kérdései (NFGM, 2009)
 • Paksi városfejlesztési koncepció (2009)
 • A területfejlesztés fogalmi rendszerének a harmonizálása (NFGM, 2009)
 • Visions and Options for Cohesion Policy (European Policies Research Centre, DG Regional Policy, 2011)
 • Ex-post Evaulation of the Cohesion Fund (European Policies Research Centre, Strathclyde, DG Regional Policy, 2011)
 • EoRPA research report on regional policy in Hungary (European Policies Research Centre, Strathclyde, DG Regional Policy, 2012)
 • A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze (TÁMOP A1 altéma, 2013-2014)
 • A területfejlesztési tervezési rendszer felülvizsgálata (NGM, 2014)
 • Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban (OTKA, 2016-2018)

Fontosabb publikációi

Saját közleményeinek száma összesen 179, melyek itthon és külföldön könyvekben, (szak)folyóiratokban és konferencia-kiadványokban jelentek meg.

Könyvek, könyvfejezetek

 • A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései (társszerkesztő, MTA RKK, 1985)
 • Területi tervezés. Olvasókönyv a JPTE Terület- és Településfejlesztési Továbbképző szak hallgatóinak (szerk., Pécs: MTA RKK, 1999)
 • A jövőalkotás társadalom-technikája: A közösségi tervezés elmélete (Dialóg Campus Kiadó, 2005)
 • Területi tervek, területi tervezés (In: Terület- és településfejlesztési ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez, Magyar Közigazgatási Intézet, 2006)
 • A régió helyzetének változásai (In: Magyarország régiói: Dél Dunántúl, szerk. Hajdú Zoltán, Dialóg-Campus Kiadó, 2006)

A Tér és Társadalom folyóiratban megjelent tanulmányok

 • Szempontok az irányítási rendszer modellváltásához (1991)
 • Posztmodern: a modernizáció kritikája, avagy új kihívás (1991)
 • Adalékok a területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak vitájához (1994)
 • A Dél-Dunántúl területfejlesztési koncepciójának alapelemei (Horváth Gyulával, 1995)
 • Tervezéselméleti alapvetések (1997)
 • Szeletek a tervezés mélyrétegeiből (2001)
 • A tér kép egy olvasata és a „területi” tervezés (2003)
 • A regionalizmus hajtóerői Magyarországon (2004)
 • A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása (2006)
 • Térstruktúra: térideák és megvalósításuk a településhálózat-fejlesztésben (2007)
 • Térértelmezések (2012)
 • Térelméleti alapvetések konstruktivista ismeretelméleti megközelítésben (2013)
 • Kurrens portéka vagy múzeumi tárgy? Növekedési pólusok és iparági körzetek a fejlesztéspolitikában (2014)
 • Az EU területi politikájának a változásai közép-kelet-európai nézőpontból (2016)
 • Autopoietikus (társadalmi) terek koncepciója (2017)

Egyéb, folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok

 • Dilemmas of Regional Planning in Hungary (In: Planning Theory and Practise, Univ. di Torino, 1986)
 • Comprehensive Reform in Hungary and its Effects on the Regional Structure (Morgantown: RRI West Virginia University, 1989)
 • A helyi gazdaságfejlesztés elmélete (Gazdasági Fórum, 1990)
 • Dilemmas and main tendencies of the new Hungarian regional policy (In: Z. Fröhlich at. al., eds., Industrial Restructuring and its Impact on Regional Development, Zagreb: Institute of Economics, 1995)
 • The General Theory of Public (Spatial) Planning. The social Technique for Creating the Future. Discussion Papers 43. (Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004)
 • A területfejlesztés talmi és téveszméi (Élet és Irodalom, 2006)
 • Pécs fejlődési pályája – Egy pécsi polgár szemével (Területfejlesztés és innováció, 2010)
 • Államosodás – városhálózat – térszerkezet (Hajdú Zoltánnal és Rácz Szilárddal, Magyar tudomány, 2012)
 • A modern városok program, mint fejlesztéspolitikai rezsim helye a magyar területfejlesztési politikában (Tér-Gazdaság-Ember, 2019)

Elismerései

 • Pécs város Tudományos Díja (2004)
 • Pro Régi Díj (2006)
 • Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2019)
 • Az Év Regionális Tudományi Publikációja (2020)

Forrás: rkk.hu; rkt.sze.hu;docplayer,hu; matarka

55 írása olvasható a MATARKA-n; 3 munkája található a Lechner Központnál