Dr. habil. Rechnitzer János

(1952-2023)

közgazdász, regionális kutató
egyetemi tanár

Szakmai pályája

Héderváron született, 1952-ben. Tanulmányait Győrben folytatta, ahol a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. 1971-1975 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelyezett Tagozatán (ma: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar) tanult, és szerzett diplomát ipari tervező-elemző szakon. Egyetemi doktori disszertációját 1978-ban védte meg (JPTE), a közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot 1985-ben, az akadémiai doktorit (földrajztudományból) pedig 1995-ben szerezte. 1999-ben habilitált közgazdaságtudományból (JPTE).

Végzés után tudományos segédmunkatársként alkalmazta az MTA Dunántúli Tudományos Intézete, ahol 1982-ig dolgozott, később tudományos munkatársként. 1982-1986 között a Pollack Mihály Műszaki Főiskola (ma: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar) gazdasági igazgatója, majd főiskolai docense. 1986-ban visszatért az MTA Regionális Kutatások Központjába (MTA RKK) tudományos főmunkatársként, és kinevezést kapott az MTA RKK Észak-dunántúli Osztálya megszervezésére.

Az Osztály 1995-ben intézeti rangot kapott (MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet), melynek igazgatójává nevezték ki, amit 2007 végéig látott el. 2002-ben felkérést kapott az újonnan alakult Széchenyi István Egyetem (SZE) Jog- és Gazdaságtudományi Kar dékáni tisztére, amit 2008-ig töltött be, már egyetemi tanárként (2000). 2004-ben megalapította a SZE Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskoláját. Vezetője volt az egyetem Társadalomtudományi Tanszékének (2002), majd annak átalakulása után a Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszéknek 2017-ig. 2008-ban felkérést kapott a SZE Egyetem tudományos rektor-helyettesi posztjára, amit 2012-ig töltött be. A SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője 2008-tól. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály tudományos tanácsadója 2006-tól.

Munkássága

Tudományos munkásságának főbb irányai: a területi tervezés (1996-2002), a határ menti együttműködés, határgazdaságtan (1988-1998), a területi politika elmélete és gyakorlata, az átmenet területi folyamatai (1999-2011), a városhálózat innovációs potenciálja, területi innovációs politika (2004-2012), a területi tőke és a városfejlődés kapcsolata (2014-től), az autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásai (2016-tól). Oktat egyetemen és több doktori képzésben; tantárgyai: regionális gazdaságtan, területi politika. Témavezetője számos doktorandusznak, akik PhD fokozatot nyertek el.

A regionális tudomány aktív szervezője, az MTA IX. Osztálya Regionális Tudományok Bizottsága tagja, titkára (1993-1996), alelnöke (1996-1997), illetve elnöke volt (1997-2008, 2015-2017). MTA közgyűlési képviselő volt (2004-2006, 2010-2013), számos MTA fórumon és bizottságban képviselte a regionális tudományokat. A Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke (2011- 2017), majd tiszteletbeli elnöke (2017-től). A Tér és Társadalom folyóirat főszerkesztője (1994-2010), szerkesztő bizottság tagja (2010-től); ezt a funkciót több folyóiratnál is betölti (Tér – Gazdaság – Ember 2009-, Deturope 2018-). A Dialóg Campus Kiadó Studium Regionum könyvsorozat szerkesztő bizottságának elnöke (2016-tól), ugyancsak elnöke az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítványnak (2016-tól). A Bethlen István Kutatóközpont tudományos tanácsának elnöke (2017-től).

Főbb publikációi

Gazdag publikációs listája 468 tudományos közleményt tartalmaz (2021. 05. 13.-án), ebből 23 könyvben jegyezték szerzőként (16 magyar, 7 idegen nyelvű), 35 könyvben szerkesztőként (33 magyar, 3 idegen nyelvű).

Könyvek, könyvfejezetek, tanulmánykötetek

 • Vonzáskörzetek – Agglomerációk I.-II. (szerk., Akadémiai Kiadó, 1982, 1985)
 • Térszerkezeti vizsgálatok az Észak-Dunántúlon (szerk., Sas Bélával, MTA RKK, 1987)
 • Szétszakadás vagy felzárkózás? A térszerkezetet alakító innovációk (MTA RKK, 1993)
 • Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához (szerk., MTA RKK, 1994)
 • Területi stratégiák (Dialóg Campus Kiadó, 1998)
 • Elválaszt és összeköt – A határ (Társadalmi-gazdasági változások az Osztrák-Magyar határ menti térségben (Nárai Mártával, MTA RKK, 1999)
 • Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón (szerk., Horváth Gyulával, MTA RKK, 2000)
 • A területi stratégiáktól a monitoringig (Lados Mihállyal, Dialóg Campus Kiadó, 2004)
 • Regionális gazdaságtan (Lengyel Imrével, Dialóg Campus Kiadó, 2004)
 • Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon (szerk., Grósz Andrással, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005)
 • A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben (Smahó Melindával, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2005)
 • Nyugat-Dunántúl – A Kárpát-medence régiói 5. (szerk., Dialóg Campus Kiadó, 2007)
 • Uniregio: Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Smahó Melindával, MTA RKK, 2007)
 • A regionális tudomány két évtizede Magyarországon (szerk., Lengyel Imrével, Akadémiai Kiadó, 2009)
 • Területi politika (Smahó Melindával, Akadémiai Kiadó, 2011)
 • A járműipar és regionális versenyképesség: Nyugat- és Közép-Dunántúl a kelet-közép-európai térségben (szerk., Smahó Melindával, Universitas-Győr, 2012)
 • A területi tőke a városfejlődésben: A Győr-kód (Dialóg Campus Kiadó, 2016)
 • Együtt nagyok: Város és vállalat 25 éve (Fekete Dáviddal, Dialóg Campus, 2019)

Cikkei a Hitelintézeti Szemle, a Magyar Tudomány, a Tér és Társadalom, a Jog Állam Politika, az Educatio, a Területi Statisztika, a Településfejlesztés, a Bankszemle, illetve a Journal Of Business Administration Research, a Macrotheme Review, a Geopolitics in the 21st Century és az Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie folyóiratokban jelentek meg.

Érdekesség, hogy mint ismert műgyűjtő is írt könyvet „(Mű)gyűjteni, de hogyan? Egy csodálatos szenvedély anatómiája és technológiája” címmel, amely a Régió Art Kiadó gondozásában jelent meg, 2002-ben.

Elismerései

 • Ifjúsági Díj (MTA, 1979)
 • Pro Geografia (Magyar Földrajzi Társaság, 1992)
 • Gróf Széchenyi Ferenc Tudományos Díj (Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat, 1994)
 • Címzetes egyetemi tanár (Szent István Egyetem, 2001)
 • Pro Régió Díj (2004)
 • Deák Ferenc Kutatási Díj (2008)
 • Tiszteletbeli Doktor (Miskolci Egyetem, 2009)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt (2009)
 • Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára (2014)
 • Akadémiai díj (MTA, 2017)

Forrás: Wikipédia; rkk.hu

126 írása olvasható a MATARKA-n, 40 munkája található a Lechner Központnál